uctovnictvo new

Spracovanie účtovníctva zaisťujeme na vysokej odbornej podľa požiadaviek našich klientov nasledovnými formami spolupráce:
externá: všetky účtovné doklady sú spracovávané v našej ekonomickej kancelárii vlastným účtovným programom.
interná: všetky účtovné doklady sú spracovávané v priestoroch našich klientov.

online účtovníctvo – účtovné doklady sú zaznamenávané v priestoroch našich klientov a denne zaúčtované cez internet z našej ekonomickej kancelárii.

Rozsah poskytovaných prác:

- vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva
- hlavná kniha - zápis účtovných prípadov
- účtovný denník - chronologický zápis účtovných prípadov
- saldokonto dodávateľov a odberateľov
- spracovanie podkladov a evidencia DPH, k cestnej dani
- spracovanie štatistických výkazov
- ročná účtovná závierka - zostavenie ročných výkazov (Súvaha a Výkaz ziskov a strát)
- daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb
- mesačný, kvartálny a ročný reporting