Produkt POHODA PSÚ umožňuje zhrávanie údajov z účtovníctva firemných pobočiek alebo klientov účtovných firiem. Doklady jednej účtovnej jednotky je možné vytvárať na niekoľkých vzájomne neprepojených miestach (pobočkách). Údaje účtovnej jednotky z jednotlivých pobočiek sa zhromažďujú do centrálnej databázy (centrály). Medzi centrálou a pobočkami dochádza k výmene údajov oboma smermi, a to pomocou dátových súborov – tzv. balíčkov dát. Prenos balíčkov prebieha offline, obyčajne emailom.

pzd

Na sprevádzkovanie pobočkového spracovania údajov je potrebné mať pre každú budúcu pobočku zakúpenú samostatnú plnú licenciu ekonomického systému POHODA (s výnimkou variantu Mini). Najčastejšie používaným variantom na pobočkách je variant POHODA Jazz.

Pobočkové spracovanie údajov v režime účtovník/klient

Tento variant PSÚ je určený na podporu spolupráce účtovnej jednotky (klienta) s externým účtovníkom. Klient môže spracovávať len základné prvotné doklady, ako sú faktúry či predajky, alebo môže program využívať komplexnejšie vrátane banky, príkazov na úhradu, objednávok, skladovej evidencie a miezd. Vytvorené doklady sú prenášané formou balíčkov účtovníkovi a ten vykonáva ich kontrolu, opravu a zaúčtovanie. Účtovník spracováva agendy, ktoré nechce alebo nevie spracovať klient, a takto upravené a doplnené údaje putujú späť ku klientovi. Účtovník aj klient majú vždy k dispozícii kompletnú účtovnú databázu, klient má teda úplný prehľad o hospodárení firmy.

Pred zakúpením a sprevádzkovaním pobočkového spracovania údajov odporúčame obchodnú konzultáciu s technikom spoločnosti STORMWARE, pri ktorej bude overená vhodnosť nasadenia doplnkového produktu vo vašej firme. Kompletné nasadenie pobočkového spracovania údajov ale zahŕňa celý rad odborných operácií, preto je potrebné prenechať nasadenie pobočkového spracovania údajov vyškoleným špecialistom. Spolu s pobočkovým zohrávaním údajov vám radi poskytneme i ďalšie individuálne služby.

Obsahuje navyše

  • nastavenie centrály
  • nastavenie pobočiek vrátane príslušných oprávnení
  • možnosť priebežného zohrávania údajov

Na stránke softwarové doplnky sa dozviete, k akým variantom ekonomicko-informačného systému POHODA je možné doplnok pobočkové spracovanie údajov dokúpiť.

 

„Výrobcom ekonomického systému POHODA je spoločnosť STORMWARE s.r.o.“

www.stormware.sk